خاموت آماده

خاموت آماده سرعت ستون بندی را می تواند به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد و زمان این پروسه را کاهش دهد. همچنین استفاده از خاموت آماده تاثیر قابل ملاحظه ای در  افزایش دقت و استاندارد پروسه آمارتوربندی دارد. کلینیک ساختمان رامیلا با ارائه بهترین نوع خاموت آماده به کلیه انبوه سازان و ساختمان سازان خدمت رسانی می کند. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر و یا سفارش با ما تماس برقرار کنید.

ویژگی خاموت آماده

  • دارای استاندارد
  • افزایش سرعت ساخت با حذف زمان برای تولید خاموت
  • کاهش ضایعات میلگرد

ویژگی تخصصی خاموت آماده

  • استاندارد سازی و دقت در پروسه آرماتوربندی خاموت آماده
  • کاهش ضایعات میلگرد با توجه به استفاده از میلگرد کلاف (عدم پرت میلگرد )
  • افزایش راندمان تولید خاموت به دلیل خذف عملیات اپراتوری و سرعت در زمان اجرای ساختمان
  • تولید انواع شکل های هندسی خاموت که در حالت دستی قابل اجرا نیست
  • زوایای دقیق و منظم خاموت ها منطبق بر آیین نامه بتن ایران
  • قیمت تمام شده پایین تر در مقایسه با سیستم دستی